Vážení zákazníci, na našom e-shope prebiehajú zľavy až 50% na príslušenstvo. Akcia je platná do vypredania zásob.

Reklamačný poriadok servisu

M-Plus Services s.r.o
IČO: 51281856
IČO: 2120655350
IČ DPH: SK2120655350
So sídlom : Murgašova 90/5, 058 01, Poprad, SR
Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.35691/P

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  . 1.1. Firma M-Plus Services s.r.o, IČO: 51281856, so sídlom Murgašova
  90/5, 058 01 Poprad (ďalej len „M-Plus Services s.r.o“ alebo
  „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1
  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.
  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje
  spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“, „kupujúci“ alebo „objednávateľ“) o
  podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj
  „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o
  vykonávaní záručných opráv.
  . 1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964
  Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
  „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
  ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
  republiky.
  . 1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane
  spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v
  priestoroch kancelárie a zároveň je zverejnený na internetovej stránke
  www.mobil-plus.sk
 2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY VYKONANEJ OPRAVY
  . 2.1. M-Plus Services s.r.o zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná
  oprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa
  vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (§ 653 ods. 1 Občianskeho
  zákonníka). M-Plus Services s.r.o zodpovedá tiež za vady, ktorých
  príčinou je vadnosť vecí, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo
  nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť veci alebo
  nevhodnosť pokynov neupozornil (§ 653 ods. 2 Občianskeho
  zákonníka). Záručná doba v prípade zodpovednosti za vady
  vykonanej opravy veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vecí
  objednávateľom predstavuje 3 mesiace (§ 654 ods. 1 Občianskeho
  zákonníka).
  . 2.2. M-Plus Services s.r.o nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie
  nebolo predmetom opravy, ani za vady, ktoré nevznikli v dôsledku
  vykonania opravy.
  . 2.3. Ak M-Plus Services s.r.o pri oprave veci ponúka zákazníkovi k
  opravenej veci bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či
  ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto MPlus
  Services s.r.o nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však MPlus
  Services s.r.o o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne
  zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka).
  Ak má dar vady, na ktoré M-Plus Services s.r.o zákazníka
  neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho
  zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy
  (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť M-Plus Services s.r.o
  všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457
  Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho
  zákonníka).
 3. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
  3.1. M-Plus Services s.r.o zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri
  prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré
  sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho
  zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
  3.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná
  doba 24 mesiacov, M-Plus Services s.r.o však nezodpovedá za vadu, pre
  ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).
  3.3.Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12
  mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
  . 3.4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru
  kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).
  . 3.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby,
  keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do
  záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť
  záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho
  zákonníka).
  . 3.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná
  doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1
  Občianskeho zákonníka).
  . 3.7. M-Plus Services s.r.o nezodpovedá za vady predaného tovaru
  spôsobené
  a. neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do
  prevádzky,
  b. používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe
  tovaru, príp. uvedených
  v príslušnej dokumentácii k tovaru,
  c. mechanickým poškodením tovaru alebo priamym kontaktom s
  vodou či inými tekutinami, ktoré
  sa dostali dovnútra predaného tovaru, ktoré nastalo po jeho
  prevzatí zákazníkom,
  d. použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom
  alebo dodávateľom,
  e. nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom
  na jeho použitie, nesprávnou
  obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
  f. opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
  g. opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami
  než autorizovaným servisom,
  h. prírodnými živlami,
  3.8. Zodpovednosť M-Plus Services s.r.o za vady predaného tovaru sa
  ďalej neuplatňuje:
  a. na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a
  nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené
  predávajúcemu pri prevzatí tovaru a v prípade, ak ide o mechanické
  poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného
  odkladu po prevzatí tovaru
  b. na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni
  odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
  c. na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
  d. na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím
  záručnej doby,
  e. ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby,
  f. na LCD dispej aj v nižšie uvedených prípadoch
  Norma ISO13406-2 – Keďže sa každý LCD displej pozostáva z
  minimálne 2,35 miliónov subpixelov alebo tranzistorov (15 “), nie je
  z hľadiska výrobných technológií prakticky možné predchádzať
  stratám pixelov. Do predaja môžu byť dané LCD s maximálne
  desiatimi vadnými pixelmi. Norma stanovuje v súvislosti s vadnými
  pixely nasledujúce triedy:
  Sú rozdelené do štyroch tried, troch typov chybných pixelov a dvoch
  frekvenčných kritérií. Vadné pixely sa môžu vyskytnúť ako žiarivé
  pixely, čierne pixely alebo strata subpixelov (alebo blikajúce pixely).
  Frekvenčné kritériá rozlišujú po prvé počet bielych alebo čiernych
  pixelov vyskytujúcich sa v konkrétnej oblasti (klaster) a po druhé,
  straty subpixelov alebo blikajúcich pixelov vyskytujúcich sa v
  klastri. Štyri triedy určujú maximálny povolený počet chýb u
  každého typu vadných pixelov. LCD displeje značky ADI, SONY,
  EIZO a väčšina ďalších LCD na našom trhu sú zaradené do triedy II.
  To znamená, ak je počet týchto chybných bodov menej ako desať,
  (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 biele body + 5
  farebných bodov = max 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na
  výmenu alebo reklamáciu LCD displeja. V prípade väčšieho počtu
  chybných pixels kontaktujte autorizovaný servis Vášho LCD,
  prípadne predajcu.
 4. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY
  (REKLAMÁCIE) 4.1. Reklamácia tovaru
  4.1.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v prevádzkarni
  predávajúceho (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v
  záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len
  „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre
  kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto
  záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka).
  4.1.2.Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu
  tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na
  primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v prevádzkarni predávajúceho.
  4.1.3.V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku,
  predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe
  odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po
  12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať
  kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie.
  Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i
  stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na
  vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane
  spotrebiteľa).
  4.2. Reklamácia služby (opravy)
  4.2.1. Objednávateľ si uplatňuje právo na poskytnutie novej služby
  (odstránenie vady), resp. právo na vrátenie primeranej ceny za vadne
  poskytnutú službu v prevádzkarni M-Plus Services s.r.o (§ 18 ods. 2
  Zákona o ochrane spotrebiteľa).
  4.3. Spoločné ustanovenia pre reklamáciu tovarov a služieb
  4.3.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
  a. je potrebné predložiť doklad o kúpe tovaru alebo o poskytnutí služby
  (oprave),
  b. je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú
  reklamáciu uvedené v
  záručnom liste, ak bol vydaný (fyzicky nepoškodený, nepoškodený
  živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).
  4.3.2. M-Plus Services s.r.o je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie
  ihneď v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
  uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
  zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30
  dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane
  spotrebiteľa).
  4.3.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi
  potvrdenie o prijatí reklamácie (reklamačný protokol) (§ 18 ods. 5 Zákona
  o ochrane spotrebiteľa).
  4.3.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný
  doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6
  Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia
  reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list
  obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa
  obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o
  jej odoslaní.
 5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
  . 5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej
  bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady
  rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu
  odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
  . 5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu
  tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti,
  ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
  cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho
  zákonníka).
  . 5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť
  vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
  ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
  . 5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu,
  aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci
  právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej
  zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
  . 5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na
  odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o
  odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
  vyskytnutie sa vady po oprave
  tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné
  vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada
  vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
  . 5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na
  odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o
  odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec
  riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri
  rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom
  užívaní.
  . 5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má
  rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona
  o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie
  peňazí (odstúpenie od zmluvy).
  . 5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu
  užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  výrobku.
  . 5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na
  odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z
  týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv,
  nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  6.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom
  09.01.2018
  6.2. M-Plus Services s.r.o si vyhradzuje právo na zmeny tohto
  reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.